copyright a podmínky používání

Úvodní ustanovení

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek MAENTIVA (dále jen "Stránky MAENTIVA") třetími osobami (dále jen "Podmínky").
Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem Stránek s adresou domovské stránky http://www.maentiva.com je společnost MAENTIVA Management, a.s., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Stránky MAENTIVA jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. MAENTIVA Management, a.s. v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek MAENTIVA není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

Autorská práva a ochranné známky

Jakékoliv užití Stránek MAENTIVA nebo jejich jakékoliv části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek MAENTIVA. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv MAENTIVA Management, a.s. a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek MAENTIVA.

Obsah Stránek MAENTIVA

Veškerý obsah Stránek MAENTIVA slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek MAENTIVA byl získán ze zdrojů, které MAENTIVA Management, a.s. považuje za spolehlivé. MAENTIVA Management, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.Obsah Stránek MAENTIVA je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách MAENTIVA musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách MAENTIVA. MAENTIVA Management, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek MAENTIVA.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky MAENTIVA na vlastní riziko. MAENTIVA Management, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek MAENTIVA. MAENTIVA Management, a.s. dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek MAENTIVA a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.MAENTIVA Management, a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek MAENTIVA a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu. MAENTIVA Management, a.s. neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách MAENTIVA. MAENTIVA Management, a.s. není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. MAENTIVA Management, a.s. neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách MAENTIVA.

Odkazy a propojení s jinými www stránkami

MAENTIVA Management, a.s. neodpovídá za obsah www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek MAENTIVA, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách. MAENTIVA Management, a.s. neodpovídá za obsah www stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky MAENTIVA, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

Upozornění pro právnické osoby

Pokud se pro určitou službu jako Uživatel registruje právnická osoba, může tak učinit pouze prostřednictvím osoby, která je k tomu v souladu s jejími interními pravidly oprávněna. MAENTIVA Management, a.s. neodpovídá za žádnou škodu nebo újmu vzniklou třetím osobám v souvislosti s tím, že registraci právnické osoby provede subjekt k tomu nepovolaný.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s registrací k užívání neveřejné části Stránek MAENTIVA a využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách MAENTIVA mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen "Zákon"). MAENTIVA Management, a.s. jako provozovatel Stránek MAENTIVA si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů.

Nakládání s daty a osobními údaji

MAENTIVA Management, a.s. chrání osobní údaje v souladu se Zákonem a s principy obsaženými ve směrnici EU č. 95/46/EC. MAENTIVA Management, a.s. vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu Zákona. Pokud při užívání Stránek MAENTIVA poskytne Uživatel osobní údaje, nebude MAENTIVA Management, a.s. tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele. Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách MAENTIVA, nedochází k aktivaci, vyhledání ani používání žádných osobních údajů poskytnutých Uživatelem dříve. Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách MAENTIVA, dochází ke sledování pohybu Uživatele po Stránkách MAENTIVA včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele. V případě užívání veřejné, volně přístupné části Stránek MAENTIVA nejsou po Uživateli vyžadovány žádné osobní údaje. Pokud se Uživatel pohybuje v části Stránek MAENTIVA, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla (dále jen "Registrovaný přístup"), pak jsou data poskytnutá Uživatelem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb.
V případě Registrovaného přístupu má MAENTIVA Management, a.s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti Uživatelem následujícím způsobem:

  1. použití pro marketing v rámci společnosti MAENTIVA Management, a.s., vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům,
  2. použití pro personifikaci Stránek MAENTIVA a čerpaných služeb, zejména zasílání objednaného zpravodajství a tzv. on-line upozornění.

V budoucnu budou výše uvedené služby dále rozšiřovány v zájmu zkvalitnění poskytovaných služeb a uspokojení přání a potřeb Uživatelů. Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností MAENTIVA Management, a.s. za účelem poskytování informací o produktech nebo službách. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost tuto službu při registraci nebo později odmítnout zasláním odmítnutí na adresu info@maentiva.com. MAENTIVA Management, a.s. je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci. V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů.

Zákonná práva Uživatele

Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Registrace a odhlášení

Pokud se Uživatel registroval pro jakékoliv služby poskytované nebo nabízené na Stránkách MAENTIVA, může kdykoliv tuto registraci zrušit zasláním e-mailu na info@maentiva.com.

Elektronická komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím elektronické pošty neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, popř. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Platnost a účinnost

Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou Podmínky platné a účinné dnem jejich prvotního uveřejnění na Stránkách MAENTIVA. MAENTIVA Management, a.s. si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od ledna 2013.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, OPUSŤTE PROSÍM TYTO STRÁNKY A NADÁLE NEPOUŽÍVEJTE STRÁNKY MAENTIVA.

0 ks,
Košík
0 ks,